Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji ZGADZAM SIĘ
Rozwiń MENU Zwiń MENU
Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza Polskich Przetworów Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 24 listopada 2014 roku (włącznie) w siedzibie Polskich Przetworów Sp. z o.o. (adres: ul. Wieniecka 27, 87- 800 Włocławek), w godz. 800-1500 lub przesyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Polskich Przetworów Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku”.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1)        posiadać wyższe wykształcenie,

2)       posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,

3)       posiadać znajomość zasad funkcjonowania branży przetwórstwa spożywczego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)     życiorys (CV),

3)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy - w oryginałach lub poświadczonych odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4)     oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

5)     oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,

6)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)     oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

9)     oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

10)  informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z sześciu oświadczeń wymienionych w pkt. 4-9 powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zm.) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Skarbu Państwa stosowne oświadczenie lustracyjne. Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Skarbu Państwa powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

 

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25.11.2014 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone do dnia 12 grudnia 2014 roku, w siedzibie Polskich Przetworów Sp. z o.o. we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 27.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną zawiadomieni przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
  • zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • zasady funkcjonowania spółek handlowych,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  • zagadnienia określone w § 9 ust. 4-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.),
  • koncepcja zarządzania Spółką.

 

Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną może zwrócić się do Zarządu Spółki
z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki we Włocławku (ul. Wieniecka 27, 87 – 800 Włocławek), w godz. 800- 1500, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata
z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.